//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456538/Tai_dia_Viet_Nam_15_(_mg_1759).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456538/Tai_dia_Viet_Nam_15_(tai_Dia_xanh_bat_trang).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại