//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170827/_mg_1761_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170827/_mg_1762_1600x1600.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456498/Tuong_su_Than_tai_gam_C35_(_mg_1760).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại