//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456504/Tuong_su_Than_Tai_Sin_Ao_vang_kim_C35_(61).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456504/Tuong_su_Than_Tai_Sin_Ao_vang_kim_C35_(62).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456504/Tuong_su_Than_Tai_Sin_Ao_vang_kim_C35_(63).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại